Kategoria: DOKUMENTY

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika Zgodnie z art. 62 § 2 ksh jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem

Deklaracja wekslowa do weksla „in blanco” na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności

Deklaracja wekslowa do weksla „in blanco” na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy coraz częściej żądają od kontrahentów, dla zabezpieczenia swych roszczeń, wystawienia tzw. weksla “in blanco”, czyli nie wypełnionego całkowicie dokumentu weksla. Wystawieniu takiego weksla powinna jednak zawsze towarzyszyć tzw. deklaracja wekslowa określająca zakres upoważnienia dla remitenta do wypełnienia weksla, aby chronić w

Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność ustawową między małżonkami

Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność ustawową między małżonkami Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Istota małżeńskiej umowy majątkowej polega na ustaleniu zasad, według których kształtować się mają stosunki majątkowe

Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów

Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów Rozwiązanie spółki powoduje m.in. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna –

Umowa o służbowy telefon komórkowy

Umowa o służbowy telefon komórkowy Nie ma przepisów, które określałyby wymogi umowy o korzystanie przez pracownika ze służbowego telefonu komórkowego. Są jednak kwestie, które warto w takiej umowie uregulować, co obrazuje niniejszy wzór. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Wypowiedzenie jest skuteczne wówczas gdy, pozostali wspólnicy lub osoby umocowane do reprezentowania, zostaną powiadomione o przedmiotowym fakcie. Wypowiedzenie nie wymaga specjalnej formy, jednakże ze względów dowodowych wskazana

Uchwała wspólników spółki cywilnej

Uchwała wspólników spółki cywilnej Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały

Umowa dzierżawy hali magazynowej

Umowa dzierżawy hali magazynowej Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający przekazuje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków. Dzięki takiej umowie dzierżawca oprócz prawa do korzystania z rzeczy uzyskuje możliwość pobierania z niej różnego rodzaju pożytków, tak naturalnych jak i cywilnych – czyli dochodów które przynosi rzecz na podstawie stosunku prawnego. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja

Umowa o korzystaniu z samochodu służbowego

Umowa o korzystaniu z samochodu służbowego Przekazanie samochodu służbowego pracownikowi na podstawie umowy cywilnoprawnej nie musi odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale jest to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy – można w niej bowiem uregulować kwestie odpowiedzialności pracownika za ewentualne szkody. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie

Aneks do umowy spółki cywilnej

Aneks do umowy spółki cywilnej Wspólnicy spółki cywilnej w każdym momencie mogą dokonywać zmian w treści umowy spółki. Aneks może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, jednak musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników spółki. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania