Kategoria: Pisma

Wniosek o stwierdzenie zgonu

Wniosek o stwierdzenie zgonu Wszczęcie postępowania o stwierdzenie zgonu jest uzasadnione w wypadku kumulatywnego wystąpienia dwu przesłanek, a mianowicie, gdy akt zgonu osoby nie został sporządzony oraz gdy śmierć tej osoby jest niewątpliwa. Śmierć jest niewątpliwa wówczas, gdy znany jest fakt, miejsce oraz czas zgonu. Nie jest wymagane, aby istnieli świadkowie śmierci, wystarczy, że okoliczności

Pozew o alimenty na rzecz dziecka

Pozew o alimenty na rzecz dziecka składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów, w przypadku dziecka działającej najczęściej przez przedstawiciela ustawowego – tj. drugiego z rodziców). Pozew jest

Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medyczneg

Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medyczneg Po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer jest m.in. obowiązany do przekazania do organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej raportu o podjętych działaniach zabezpieczających. Kierownik hurtowni farmaceutycznej po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu

Polski certyfikat rezydencji

Polski certyfikat rezydencji Od 8 maja 2007 r., na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji). Organ podatkowy na wniosek podatnika

Świadectwo dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa

Od 22 listopada 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa (Dz. U. 2006 r., Nr 200, poz. 1476). Taki zmieniony wzór podajemy poniżej. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument

Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może nastąpić bądź poprzez zmianę umowy spółki, bądź na podstawie jej postanowień określających maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowych udziałów

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Poniższy formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka należy starannie i czytelnie wypełnić. Formularz musi zawierać: krótkie streszczenie faktów i zarzuty, wskazanie, które prawa zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zostały zadaniem skarżącego naruszone, środki prawne, które już wcześniej wykorzystał oraz kopie decyzji wydanych w jego

Pozew o wykonanie zapisu testamentowego

Pozew o wykonanie zapisu testamentowego Zapis może być ustanowiony tylko w testamencie. Zapis może być dokonany tylko na rzecz oznaczonego podmiotu oraz jest połączony z obowiązkiem spełnienia określonego świadczenia majątkowego przez określony podmiot na rzecz zapisobiercy. Wymagalność roszczenia zapisobiercy jednak powstaje w zasadzie niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Zapis nie przenosi własności automatycznie. Dla przeniesienia własności

Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec

Przedsiębiorstwa dopuszczone do realizacji umów o dzieło w RFN nie mogą zatrudniać większej liczby pracowników niż przydzielona przez polskie Ministerstwo Gospodarki poszczególnym polskim przedsiębiorstwom, jak również nie mogą zatrudniać pracowników nie posiadających zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt. Przydział jest przyznawany na wniosek pracodawcy, składany do Ministra Gospodarki w następujących terminach: 1) od dnia

Wniosek o uznanie za zmarłego

Wniosek o uznanie za zmarłego Uznanie za zmarłego, które stwarza domniemanie, że zaginiony zmarł w chwili określonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego, zostało unormowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z nim zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w