Co to jest analiza finansowa?

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

polega na zestawieniu jak najbardziej wszechstronnych danych na temat jego sytuacji finansowej i wyciągnięciu z nich możliwie największej liczby wniosków. Analiza finansowa ma na celu przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz ocenę jego efektywności finansowej.

Podstawowe źródło informacji stanowi tu sprawozdanie finansowe, sporządzone w oparciu o takie elementy jak:

  • cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych;
  •  rachunek zysków i strat;
  • bilans.

W szczególności analiza finansowa bierze pod uwagę takie dane, jak: wynik finansowy, koszty, płynność finansowa, rentowność, efektywność gospodarowania.

Najczęściej dane wskaźniki rozpatrywane są w szerszym kontekście. Przy analizie finansowej przede wszystkim przeprowadza się porównanie danego wskaźnika, do jego wartości z poprzednich okresów, dzięki czemu można wyznaczyć tendencje panujące na określonych polach funkcjonowania firmy. Prócz tego robi się zestawienie z wartościami analogicznych wskaźników innych przedsiębiorstw. Wreszcie, porównuje się je do planów, jakie były przewidywane dla danych okresów, co pozwala ocenić stopień ich zrealizowania, oraz ich rzetelność i prawidłowe skonstruowanie.

Analiza finansowa operuje więc również na wartościach względnych.

Pozwala na przedstawienie perspektyw finansowych i rozwojowych danej firmy, przez co jest użyteczna dla potencjalnych inwestorów. Nic więc dziwnego, że nie małe znaczenie ma wiarygodność podmiotu, który ją sporządza.

Analiza finansowa może zostać przeprowadzona przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub zostać zlecona podmiotowi zewnętrznemu. W pierwszym przypadku mówimy o analizie wewnętrznej, w drugim o analizie zewnętrznej.