Co to jest cash flow?

Rachunek wyników

jest podstawowym dokumentem mówiącym o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawia on wielkość przychodów i rozchodów firmy, pozwalając ocenić zysk lub stratę za dany okres rozliczeniowy. Zestawienie to posiada jednak tę wadę, że jest dosyć podatne na manipulacje. O bieżących zdolnościach finansowych firmy o wiele więcej dowiemy się z rachunku przepływów pieniężnych, zwanego też cash flow.

Cash flow

obejmuje większy zakres danych niż rachunek zysków i strat. Oprócz informacji o sprzedaży czy kosztach, znajdziemy tam szczegółowe dane o przepływach pieniężnych, a konkretnie o wpływach i wypływach do i z przedsiębiorstwa.

Dane wchodzące w skład cash flow dzielą sie na trzy kategorie:

·    saldo przepływów środków pieniężnych w działalności operacyjnej;
·    saldo przepływów środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej;
·    saldo przepływów środków pieniężnych na działalności finansowej.

W skład pierwszej kategorii zalicza się ogół działań, które mają na celu osiągnięcie zysku. Przede wszystkim są to więc wpływy ze sprzedaży towarów i usług czy wpływy pochodzące z najmu lub dzierżawy. Z drugiej strony należy wziąć tu też pod uwagę wydatki związane z podatkami, cłami, ubezpieczeniami społecznymi oraz płatności związane z kosztami zatrudniania pracowników oraz wydatki poniesione na materiały, opłacanie dostawców, energię lub usługi.

W skład drugiej kategorii tworzącej cash flow zaliczamy działania na zasobach pozostających trwale w przedsiębiorstwie. Znajdą się więc tu środki przeznaczane na zakup składników majątku trwałego oraz pieniądze pozyskane z ich sprzedaży, odsetki z lokat bankowych, a także wydatki na nabycie akcji, obligacji i papierów wartościowych.

Ostatnim składnikiem cash flow jest saldo środków na działalności finansowej.

Tworzą je takie operacje jak: zaciągnięcie i spłata kredytów, emisja obligacji oraz ich spłata, a także podwyższenie kapitału akcyjnego i wypłata dywidendy.

Sumując wszystkie salda otrzymujemy zmianę środków pieniężnych w danym okresie rozliczeniowym. Wartość cash flow z poprzedniego okresu to inaczej wysokość środków pieniężnych na początek następnego roku rozliczeniowego. Gdy z sumujemy ją z wysokością cash flow za następny rok, otrzymamy wartość środków pieniężnych na koniec roku obrotowego.