Umowa dzierżawy hali magazynowej

Umowa dzierżawy hali magazynowej Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający przekazuje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków. Dzięki takiej umowie dzierżawca oprócz prawa do korzystania z rzeczy uzyskuje możliwość pobierania z niej różnego rodzaju pożytków, tak naturalnych jak i cywilnych – czyli dochodów które przynosi rzecz na podstawie stosunku prawnego. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja

Umowa o korzystaniu z samochodu służbowego

Umowa o korzystaniu z samochodu służbowego Przekazanie samochodu służbowego pracownikowi na podstawie umowy cywilnoprawnej nie musi odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale jest to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy – można w niej bowiem uregulować kwestie odpowiedzialności pracownika za ewentualne szkody. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie

Aneks do umowy spółki cywilnej

Aneks do umowy spółki cywilnej Wspólnicy spółki cywilnej w każdym momencie mogą dokonywać zmian w treści umowy spółki. Aneks może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, jednak musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników spółki. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego Osoba, która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym może ubezpieczyć się dobrowolnie. Osoba taka będzie objęta ochroną ubezpieczenia dopiero po podpisaniu stosownej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Umowa konsygnacji

Umowa konsygnacji Umowa polega na tym, iż zlecający przekazuje towar przyjmującemu zamówienie, a ten zobowiązuje się sprzedać go kupującym po cenie ustalonej przez zlecającego na jego rachunek. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności Prawo cywilne stwarza wierzycielom szereg potencjalnych sposobów ustanowienia zabezpieczenia przysługujących im wierzytelności. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego. Przedmiotem tego zabezpieczenia oczywiście mogą być rzeczy ruchome, ale nie tylko. Ustawa daje bowiem możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego także na wierzytelności. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia Co do zasady umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest możliwość zawarcia z przyszłym spadkodawcą umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z o.o.

Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z o.o. Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Umowa o posiłki profilaktyczne

Umowa o posiłki profilaktyczne Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 279) pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych oraz napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Umowa spedycji

Umowa spedycji Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Przy świadczeniu usług spedycyjnych spedytor może działać w imieniu własnym albo imieniu dającego zlecenie. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok